Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Maak je geen zorgen?!

Daar zat ik dan. Ik was vroeg opgestaan, zodat ik tijd had om op gang te komen, voordat de dag echt begon, de kinderen uit bed gehaald moesten worden en er van alles van me verwacht zou worden. Ik voelde me zó moe. Ik had zo’n hoofdpijn en pijn in m’n lichaam. Mijn hoofd vol vragen en twijfels: ‘Wat als…’, ‘Stel je nou voor dat…’, ‘Ja maar…’.

Herken je dat? Voor je het weet kun je helemaal in beslag genomen worden door vragen, door twijfels, door onzekerheid en lig je ’s nachts wakker om een moeilijk gesprek te ‘repeteren’ en uiteindelijk loopt het heel anders dan je had kunnen bedenken.

Ik sla mijn bijbel open en lees Mattheüs 6:19-34.

Maar liefst drie keer zegt Jezus hier: ‘Wees niet bezorgd’. Hoe dan? In vers 33 staat: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen ZULLEN u erbij gegeven worden’. Wat een belofte! Maar wat is bezorgdheid dan eigenlijk? Het tegenovergestelde van bezorgdheid is geloof!

Ik las ergens: geloof is niet dat je alles begrijpt, maar dat je vertrouwt op Gods volkomen zorg en leiding.

Geloof betekent niet dat onze gevoelens uitgeschakeld worden. Er zullen veel situaties komen waarin gevoelens van bezorgdheid, moedeloosheid, depressie, boosheid enz. zich zullen opdringen om grip te krijgen op ons denken, op ons leven.

Juist dat is waar de Geestelijke strijd ontstaat. De boze probeert grip te krijgen op ons denken. Daar spreekt de bijbel óók over: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u (belofte). Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (strijd). Biedt weerstand aan hem, vast in het GELOOF, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. 1 Petrus 5:7-9.

Hoe doe ik dat dan?

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7.

Wanneer Jezus zegt dat we ons niet bezorgd hoeven maken, mogen we er ook op vertrouwen dat Hij ons daarbij wil helpen. Juist daarom zegt Hij: Zoek eerst het koninkrijk! Werp al u zorgen maar op Mij! Bid, smeek en dank!

En God belooft dat de vrede van Hem je hart zal bewaken.

Dat klinkt heel mooi, maar ik begrijp er niks van. Vrede? Dat is makkelijk praten wanneer het allemaal vanzelf gaat, wanneer je energie hebt, gezond bent, een leuke baan hebt enz. En toch schrijft Paulus het hier in zijn brief aan de Filippenzen. En wanneer ik verder lees in de bijbel lees ik dat de omstandigheden van Paulus alles behalve vredig waren en toch ervaart hij vrede. Als hij het kan ervaren zou het dan ook voor mij kunnen gelden? JA!

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8.

Nog even over die gevoelens: die zijn er en die mogen of moeten we ook serieus nemen. Natuurlijk door ze bij God te brengen en Hem alles te vertellen wat je bezighoudt (in bidden, smeken en danken), maar wanneer angstige gedachten je beheersen of zelfs dreigen te overmannen, wanneer je de toekomst niet vol vertrouwen tegemoet durft te zien, wanneer er onverwerkt verdriet is, wanneer er boosheid of teleurstelling is over iets wat je is aangedaan blijf daar dan niet mee rondlopen. Deel het met iemand die je vertrouwt, zoek (christelijke) hulp en breng het samen in Zijn licht. Soms is er echt meer nodig! Bid dan om de juiste personen/hulp om het echt los te kunnen laten bij Hem en niet meer vanuit pijn, maar in perspectief te kunnen leven!

Tot slot:

Geloof dat God ‘bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is’           Efeze 3:20.

 Vertrouw erop dat God bij je is, omdat Hij je verlost heeft. ‘Wees niet bevreesd, want Ik HEB u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Jesaja 43:1b&2a.

Leef met volle teugen.

Durf te leven met de dag.

Glimlach elke morgen.

Er is iets moois dat op je wacht.

(Liedtekst: Elbert Smelt en Kinga Bán)

Je bent Zijn geliefde kind. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8:38-39.

Jezus is overwinnaar! Laat Hem de Koning van je hart zijn! Ik bid dat je, wat je omstandigheden ook zijn, iets mag ervaren van Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat!

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!